#Cyfrwng2011: Dyfodol S4C

12:43 Cwestiynau

 • Ivor Davies: Cymru yn copio pethau Saesnig, abortion hyd yn oed yn ein rhaglenni. Pan rydyn ni’n gwneud rhywbeth sy’n wahanol, rydyn ni’n cael llawer mwy o lwyddiant. e.e cyfres y Tywysogion
 • ID: Protest fawr S4C gynharach eleni ond prin iawn oedd y sylw iddo.
 • ID: bosibl i weithio i gyd-gynhyrchu dramor.
 • Ioan Bellin (NUJ) : cyn toriadau a ddylen ni gael adolgyiad llawn o S4C? Ydyn nhw wir yn credu gallwn ni gael nnibyniaeth a digon o arian ar ol 2015?
 • GLL: bydd  adolygiad gan DCMS yn 2014
 • GLL: sawl adolygiad mewnol wedi bod, ac yn digwydd ar hyn o bryd.
 • GLL: does dim sicrwydd tu hwnt i 2015
 • IG: TAC wedi gofyn ers y dechrau am adolyg llawn allanol
 • IG: angen i S4C “gallio” ynglyn a’r holl adolygiadau mewnol
 • IG: peidiwch a beio cwmniau am wneud rhaglenni sydd yn “copio” ond edrychwch at y briff gan s4c
 • GLL: mae na glamp o gronfa o dalent a chreadigedd yn S4C
 • Rhys Jones: 4 wedi son am rol y cyfryngau newydd, ond ydyn ni tybed yn euog fel cenedl o gael ein swyno gan y cyfryngau newydd, a’n hytrach bod angen i ni ganolbwyntio ar stori?
 • Angharad Mair: ategu pwynt RJ; bwysig ein bod ni’n edrych nol, a ddim yn ail-ysgrfennu’r hanes. Tipyn o’r cyffro a chreadigrwydd wedi dod o gystadleuaeth rhwng BBC ac ITV ar ddechrau S4C,
 • AM: sefydlwyd cwmniau gan bobol oedd yn ITV a BBC. Nid yw creadigrwydd jest yn dod o tu allan i’r bobol sydd wrthi rwan.
 • AM: i nifer o bobol ifanc, mynd mewn i gwmni sy’n cynnig gwaith yw’r ffordd orau o gael ymarfer creadigrwydd. Nid pawb sydd eisiau dechrau cwmni.
 • EP: erbyn 1983 roedd na 50 o gwmniau yn darparu. Dadlau dros amrywiaeth yn y sector. Angen darparu gofod i gwmniau micro ac unigolion gynnig syniadau yn uniongyrchol.
 • IG: un o’r pethau craidd mae TAC yn ceisio sefydlu ydi arian arbennig ar gyfer newydd ddyfodiaid a chwmniau llai. Yn y pen draw y syniad sy’n mynd i yrru’r sianel yn y pen draw.
 • Robert Beveridge (Edinburgh Napier Uni): “themes coming through was a wish to see an independent s4c. Want them to think through the scenarios: Bbc trust might not exist before long. Trustee for Wales finds herself in a conflicted position. Budgetary constraints: possible scenario that bbc gives up Welsh lang b/casting entirely. In that context, would s4c be able to achieve independence?”
 • Gareth (Rondo):  mae peryg edrych nol ar gyfnod dechreuol S4C, am bod llawer mwy o arian yno i gyflenwi llai o oriau. Cwmniau o wahanol meintiau yn rhoi cyfleoedd i syniadau newydd. Peryg cyffredinoli. Peryg anghofio llwyddiant cwmniau yn y sector y tu hwnt i Gymru.
 • G: eisiau gweld gallu s4c i gynnal oriau yn parhau yn y dyfodol. Enghraifft dda oedd darpariaeth Canwr y Byd lle roedd BBC ond yn gallu darparu slot bach, gan olygu colli’r gwobrwyo am nad oedd amser.
 • IG: ymateb i RB – if BBC Wales gave up making Welsh lang progs, would S4C get those funds from the licence fee directly?
 • IG: continually get mixed messages re: what independence means to gov and bbc
 • GLL: eisiau ecosysem sydd yn cynnig plwraliaeth a dewis i’r gwylwyr
 • IG: Examples of cooperation already e.g. Welsh
 • HM: shouldn’t see bbc existing in the future as it does now. Shouldn’t be seen as something fixed.
 • HM: creative ideas today are much more likely to come from users than just from producers
 • HM: new media tech never transform industry, but add to media environment: interactivity and participation is key to the way digital media is transforming the media currently

12:35 HM

 • a lot of the rhetoric re: internet is unlimited access to info
 • but the first causalty of the internet is journalism
 • a serious info deficit to be addressed: not just in politics but a broader cutlural role
 • burgeoning national inst. such as NTW etc, but paradoxically less time to cover them
 • the way that cult. texts are circulating is changing: authority of b/cast orgs is being challenged
 • raises q’s on future of b/cast orgs: media orgs having to let go as they engage with soc media
 • one of defining feature of govs in Wales has been collaborations: although competition bet S4c and bbc, one should also discuss ways of collaborating
 • with the growth of no’s of Welsh speakers lang policies have shifted from emphasis on rural heartland: raises tensions and issues
 • lang and its culture has become more cosmopolitan: has S4C responded to this?
 • Mario Basini has argued that division of language is unhealthy and that bilingual channel might be healthy, not poss in 80s but maybe now
 • accountability to dcms seems an anachronism: little interest in its future
 • seems obv. to HM that WelshGov should have more input
 • Welsh Gov should assume greater control over b/casting, which rasises issues over governance of bbc
 • Welsh Media Commission has been raised as a poss, funding Welsh and Eng in a contestible way.

12:27 IG cwestiwn enfawr. Ddylen ni orfod gofyn y cwestiwn o gwbl o ystyried y frwydr i’w sefydlu?

 • toriadau yn anorfod, gan bod gweddill cymdeithas
 • y ddêl BBC / DCMS yn warthus. Dêl i orfodi gorfodi BBC i gymryd y World Service. “drive by shooting” BBC oedd y targed, saethodd y BBC yn ol ond cafodd S4C ei ddal yn y crossfire
 • Mae yna dal arian ar y bwrdd, ac yn ddigon i gynnig gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg. Felly, oes mae dyfodol, ond am ba hyd?
 • Tu hwnt i 2015: angen i sianel fod yn berthnasol a hanfodol
 • 33 o gwmnia yn cyflenwi S4C: TAC yn cynrychioli 30
 • TAC yn cynrychioli cwmniau bach, canolig a mawr ac sy’n barod i ymateb i’r her
 • cryn feirniadaeth o’r polisi S4C am gwmniau mawr – y cwmniau mawr sy’n hyfforddi gweithu y dyfodol – mae nhw’n bwysig hefyd
 • Cymru yn wlad sydd a’i golygon ar Lundain, yr Alban ddim gymaint felly.
 • Angen i S4C ymwneud gyda chynyddu mynediad at ddemocratiaeth (mwyafrif pobol Cymru’n darllen papurau Lloegr)
 • Bryd i Western Mail stopio cyfeirio at S4C fel beleaguered, diffyg gwylwyr etc
 • Angen: sefydlogrwydd, anibyniaeth a 100% o’r arian i fynd i’r sector gynhyrchu
 • Methu derbyn sefyllfa lle mae rhaid negydu cyllideb yn flynyddol post 2015
 • Nid arian y BBC ydyw, ond arian y drwydded.
 • Rhaid peidio anghofio bod S4C a BBC mewn cystaldeuaeth: annibyniaeth ariannol a golyg yn hanfodol
 • “Os lwyddwn ni yn hynny, oes mae dyfodol i S4C”

12:26 EP yr allwedd: sicrhau deilaog cyson a pharhasu gyda’r gynulleidfa. Ond angen i wylwyr, roi o’r neilltu difaterwch ac ymun yn y drafodaeth.

12:19 EP falch bod hwn ddim yn post-mortem

 • cyfle i godi o’r rhigol ac ail-flaenoriaethu ac addasu
 • er ei bod yn hanesydd nid dilyn llwyddiannau blaenorol yn slafaidd ddylai ddigwydd
 • ond, mae rhai gwersi i’w dysgu
 • polisiau diweddar wedi lleihau nifer cwmnioedd – yn erbyn ysbryd y sianel i geisio creu sector annibynol ar ddecrhau’r sianel
 • hyn wedi creu sector anhyblyg
 • [Gallwch chi weld dadl lawn EP yma: http://www.clickonwales.org/2011/06/imagining-a-new-s4c/ Mi wna i  geisio ychwanegu unrhyw sylwadau sydd yn wahanol]

12:11: GLL annodd iawn trafod S4C heb gyd-destun ehangach y byd darlledu

 • chydig o bryder bod pobol dal yn cyfeirio at Mrs Jones Llanrug yng nghyd estun cynulleidfa
 • angen meddwl am wyres Mrs Jones, er bod Mrs Jones dal yn gwylio
 • canran uchel o siaradwyr Cym ddim yn gwylio. O bryder. Ydyn nhw’n gwrando ar Rad Cym, darllen Golwg hefyd? Angen cyrraedd nhw
 • Sut ydan ni’n mesur y gynulleidfa a gwerthfawrogiad a chyfraniad y gwerth i’r genedl?
 • Edrych i’r dyfodol: cwtogiad i £65m yn sylwweddol ond sail y gwaith at 2012+ ydi’r gwylwyr
 • Isio edrych at iaith sydd yn ddealladwy yn syml ac yn addas ar gyfer cartrefi sydd yn gymysg oran iaith
 • Sut mae mesur yr effaith a dy;anwad ar yr iaith? Angen gwaeddi am y llwyddiannau.
 • Dydi iaith Twitter a FB ddim yn iaith Emrys ap Iwan. Angen addasu i hynny.
 • Nifer o ddatblygiadau cyfryngau digidol, fel apps a thwf gwylio ar Clic.
 • Pobol isio cyfrannu nid jest gwylio – y brodorion digidol (gweler gwadiad Suw Charman o’r term hwn: http://charman-anderson.com/2010/03/02/report-digital-natives-a-myth/)
 • Angen i S4C ddeall diwylliant arlein.
 • Nodi bod nhw wedi ffurfio Fforwm Cyfryngau Newydd a clustnodi arian ar gyfer buddsosddi mewn cyfryngau digidol (Gwadiad: dwi ar Fforwm CN S4C)
 • Ceisio gweithio ar fanylion sefyllfa cydweithio BBC a sichau bod y manylion yn iawn o ran y pwyslais ar annibyniaeth.
 • Angen cadw’r hawl i gomisiynu cynnwys heb ymyrraeth o’r tu allan.

12:08 Cyflwyniad gan Ruth McElroy (Prifysgol Morgannwg)

“nid edrych yn ôl ydi’r bwriad. Gofyn yn ôl cyfrol Steve Blanchard a Simon Morley ym 1982 “What’s this channel for?”. Beth fydd ei le yn y tirlun darlledu newydd?

12:07 Ar y panel: Garffild Lloyd Lewis (S4C), Elain Price (Prifysgol Abertawe), Iestyn Garlick (TAC), Hugh McKay (Y Brifysgol Agored)

Cyfrwng: Media Politics and Media Studies in Small Nations

Dyma rai nodiadau o’r sesiwn uchod (wnai ddiweddaru wrth i fi fynd…):

Devolution and the Media in Scotland

David Hutchinson (Prifysgol Glasgow Caledonian)

Y Wasg

 • pryder am drosglwyddiad cyhoeddiadau gwasanaeth cyhoeddus i’r we yn hytrach na mewn papurau newydd
 • oherwydd standing committee yn Holyrood, find penderfynodd MSPs wrthod am y rheswm y byddai’n wael i sector y wasg
 • ond dim pwer i wneud unrhywbeth amdano

Darlledu

 • tebyg i Gymru, buy ond dadleuon hefyd am opt-outs o’r rhwydwaith, allergist ac a ydyn nhw’n gwneud cyfraniadau i’r rhwydwaith
 • BBC Alba – spend per Gael is double that for S4C
 • Scottish B/cast Commission – ymateb y BBC: “8.6% i ddod o’r Alban” Mark Thomson – canlyniad uniongyrchol o waith yr SBC.
 • SBC – wedi gofyn am sianel ddigidol i’r Alban. Blair Jenkins wedi dweud “If we were starting afresh it would be a no-brainer”
 • Sianel Alban – panel wedi argymell i’r ffi drwydded gael ei top-sleisio i’w
 • Sianel Alban – a ddylai BBC Alba rannu lle sbectrwm?
 • Canlyniadau: Holyrood fwyfwy a diddordeb ar draws y cyfryngau; ond heb arian na grymoedd pa mor ddifrifol ellir cymryd eu barn; arian digonnol oherwydd y grant bloc yn broblem dal i fod
 • mwyafrif SNP yn rhoi pwysau ychwanegol i ddatganoli elfennau o rymoedd dros gyfryngau
 • Hutchinson yn codi amheuon dros gwerth ddatganoli cyfryngau os nad oes arian hefyd.
 • Mi fydd darlledu yn dod yn un o brif faesydd dadl rhwng Holyrood a San Steffan

Media, culture and national reconstruction in stateless nations: the case of Catalonia

Josep Angel Guimera ac Ana Fernandez Viso (Prifysgol Awtonomaidd Barcelona)

 • astudio strwythr a pholisiau cyfathrebu yn Catalonia
 • y wladwriaeth a grym dros telegyfathrebu a rheoleiddio sylfaenol dros gyfryngau
 • Generaltitat yn gyfrfiol dros datblygu a gweithredu rheoliadau sylfaenol ar gyfer y cyfryngau; sinema; diwylliant a iaith Catalaneg; ei gyfryngau cyhoeddus ei hun
 • Ond mae amwyster am y competences hyn = lle ar gyfer dadleuon
 • cyfryngau wedi cymryd rol fawr mewn reconstruction cenedlaethol, a’r llywod. wedi gorfodi’r wladwriaeth i drosglwyddo grymoedd ddarn wrth ddarn

Rhesymau dros geisio gwneud Catalan Communication Space?

Yr 80au

 • Normaleiddio ieithyddol
  • sefydlon nhw eu cyfryngau eu hunain *cyn* iddyn nhw gael y grymoedd wedi eu trosgl. i wneud hynny
 • Adeiladu sffer cyhoeddus i Gatalonia
  • sefydlu CCRTV yn 1983 – rhan o hyn mi wnaethon nhw ddechrau rhoi trwyddedau radio lleol
 • Ymgais i gynyddu hunan-lywodraeth

90au

 • hyrwyddo a thrwyddedu cyfryngau lleol
 • deddf sinema Gatalaneg

00au

 • dechrau prosiect pilot ar ddefnyddio frequencies FM heb ganiatad Sbaen, gan gynnwys ‘trwyddedau prawf’ – gorfodi Sbaen i newid eu polisi trwyddedu a rheoleiddio
 • adeiladu sector gyfryngau preifat Catalaneg
 • wedi dyfarnu Mux digidol i grwp preifat Cat – ceisio creu grwpiau amlgyfrwng Cat
 • mwy o ddeddfau ieithyddol oedd yn effeithio ar gyfryngau (puntCAT, sybsidi,

CCRTV nawr yn gyfrifol am 4 gorsaf radio, 7 sianel deledu, 1 sianel lloeren, 11 gwasanaeth gwe . Catalaneg yn unig.

Cyllideb CCRTV €357.5m yn 2010; €110.7m ym 1989

85% yn sybsidi yn y 6 mlynedd ddiwethaf.

Cyfryngau preifat: sybsidi yn arf polisi allweddol

€107m rhwng 2005-2010

ariannu sianeli teledu, radio, y wasg a gwefannau – lleol a cenedlaethol

Heriau?

toriad 30% i sybsidi cyfryngau preifat

CCRTV yn wynebu toriadau – dim ffigwr

lleihad mewn incwm hysbysebu 20%-30% i’r rhan fwyaf (50% i’r lleol)

Ydi’r system gyfryngau preifat yn gallu bodoli heb sybsidi?

Dadl hefyd am gynaladwyedd darlledu cyhoeddus.

Oes angen paradigm polisi newydd yn Catalonia?

Media Studies in Catalonia: research, publishing … competing?

Enric Castello (Prifysgol Rovira i Virgili)

What is small?

“Population, territory, economy, political history” (Hjort and Petrie, 2007) Cinema in Small Nations

Small is not so much related to the condition but to the context and framing of that nation. One is small in comparison to others.

Marusic and Marusic (1999) wedi trafod lle cyhoeddi o genhedloedd bychain yng nghyd destun cyfrol ymchwil meddygol Croateg.

Wastad penderfyniad ar ba iaith ma rhywun yn ddefnyddio i gyhoeddi. axis arall ar draws hynny sef agoredrwydd diwylliannol (h.y. trafod materion mewn cyd-destun rhyngwladol – “intl journal of…”; “journal cenedlaethol …” neu journal am bynciau cenedlaethol)

National is banalised in the centre vs national is determinant in perihpery (e.g. sub-state)

Universal case studies vs case studies ‘just’ understood in national framework

How do you frame local in an international context? When is focus of study not wide enough to ‘generalise’?

Papers in int. journals rarely mention the national context of their research, when in fact they are rarely international, but transpose a ‘national’ study as universal.

Cynydd mawr mewn niferoedd yn gwneud PhDs astudiaethau cyfyrngau.

Iaith cynnyrch ymchwil: dros 50% yn Catalaneg. Gweddill yn Sbaeneg. Ychydig iawn yn Saesneg. Ymchwilwyr Cat isio cael Catalaneg fel iaith gwybodaeth.

Impact rhyngwladol yn isel o gymharu a lefelau Ewropeaidd fodd bynnag, ond yn gwella.

Cyfnodolion: cyhoeddi abstracts yn Saesneg. Niferoedd yn tyfu.

Un enghraifft: cyfnodolyn yn Saesneg am gyfryngau trwy lygaid Catalaneg: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-journal,id=162/

Cyd-destun ‘bach’ yn gyfle…

 • arbenigo
 • cymryd perspectif global
 • pwynt dechreuol da i gyfeirio at y gymuned academaidd ryngwladol
 • lle amgen i ganolfannau gwyddonol sefydledig
 • rhaid gadael y Liga Espanola i chwarae y Championship

Sylwadau o’r llawr

Barn y cyhoedd am y system gyfryngau Cat yw bod safon CCRTV yn well na sianelau preifat.

Pam felly sybsideiddio cwmniau preifat? Tyfu sector audiovisual y prif reswm. Nhw wedyn yn gallu bwydo CCRTV.

Trio creu diwydiant cyfryngau preifat sydd yn gallu cystadlu gyda’r cyhoeddus, ond yn parhau i ariannu’r cyhoeddus i lefelau uchel iawn. Trio gweld ar hyn o bryd sut mae datrys y ddau obaith incompatible hyn.

Pwysigrwydd creu’r sffer cyhoeddus yn Cat yn wahanol iawn i’r Alban. Cyd-destun gwleidyddol

Hasn’t been a debate about the nature of the communications sphere in general in Scotlan. More specific cases and often reactive. A lot of discussion still to be had in terms of relationship between possible moves to

 

 

 

Radio Ceredigion – rhai ymatebion i’r cais i newid fformat

Chwara teg i Ofcom, ed ma nhw di gwneud cyfieithiad neis o’r ymateb anfonais i atyn nhw yn gwrthwynebu newid fformat Radio Ceredigion.

Diddorol yw darllen nodyn pellach gan Radio Ceredigion yn ychwanegol i’w cais gwreiddiol eto’n ceisio cyfiawnhau eu ‘dwyieithrwydd’ drwy ddweud bod blocio rhaglenni yn Gymraeg a Saesneg ar wahân wedi methu. Iddyn nhw, read more yr unif ffordd o wasanaethu buddiannau’r di-Gymraeg yn y Sir yw i leihau’r Gymraeg ar yr orsaf i lefel lle nad yw’n ymyrryd a’r Saesneg. Dyna chi olwg wyrdroedig ar gynrychiolaeth leol!

Ar ben hyn, hemorrhoids maen nhw’n honni y byddant yn penderfynu ar gynnwys nid ar sail iaith ond ar sail teilyngdod. Yr hen gneuen na glywson ni gan Syr Emyr Jones Parry ond yn ddiweddar iawn ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mi wyddon ni’n iawn ble mewn penderfyniadau o ‘deilyngdod’ sut mae grym yr iaith fwyafrifol yn dod mewn i’r hafaliad.

A’r ymateb cryf gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg sydd yn cynnwys beirniadaeth o anallu Ofcom i sicrhau gofynion cryfach am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar radio masnachol.

2.2
Mae’r Bwrdd ac Ofcom yn cytuno bod ‘cynnal busnes cyhoeddus’ mewn perthynas â gwaith Ofcom yn cynnwys gweithrediad swyddogaeth Ofcom o drwyddedu darlledwyr radio. Mae’r Bwrdd o’r farn ei bod yn briodol ac yn rhesymol ymarferol i Ofcom sicrhau, wrth weithredu’r swyddogaeth hon, bod darparwyr radio yng Nghymru yn cynnig darpariaeth Gymraeg mewn achosion priodol.

2.3
Mae Adran 314(7) Deddf Cyfathrebiadau 2003 (DC 2003) yn diffinio ‘deunydd lleol’ y mae gofyn i ddarlledwyr radio ei gynnig. Er na chyfeirir yn benodol at iaith credwn y gellir dehongli’r diffiniad a gynigir i gynnwys deunydd yn yr iaith Gymraeg.

Os felly, mae’r p?er gan Ofcom dan Adran 314 DC 2003 i sicrhau bod gwasanaethau lleol yn cynnwys deunydd Cymraeg, lle bo Ofcom yn ystyried hynny’n briodol. Gallai Ofcom ddefnyddio’i b?er dan Adran 314(2) DC 2003 i ddiwygio’i ganllawiau ar ddeunydd lleol, fel y gellir penderfynu a yw trwyddedai yn cyflawni dyletswyddau o ran iaith o fewn trwydded.

2.4
Hyd yn oed os nad yw Ofcom, fel mater o bolisi, yn dymuno dehongli Adran 314(7) DC 2003 i gynnwys deunydd Cymraeg na diwygio’i ganllawiau ar ddeunydd lleol i gynnwys deunydd Cymraeg, credwn y gallai, fel nodir uchod, ddefnyddio’i bwerau eang dan Adran 87 DD 1990 i gynnwys amodau i ddarparu yn y Gymraeg o fewn trwyddedau darlledwyr radio, ble ystyrir hynny’n briodol.

Ymateb llawn Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Mae system fethedig trwyddedu masnachol Ofcom wedi gwanychu a gwanychu o ran beth yw ystyr darpariaeth leol ac o ran cynrychioli diwylliant a iaith lleol. Mae’r gwanychiad hwn wedi creu aneglurder yn yr hyn sydd i’w ddisgwyl gan orsafoedd o Ofcom a’r hyn gall y cyhoedd ddisgwyl o orsafoedd. Yn ei dro mae hyn wedi golygu bod y llinellau ffawt wedi agor rhwng dyheadau masnachol a dyheadau cymunedol.

Mae hi’n hen bryd i Ofcom sortio’r llanast ma. Ac os na all Ofcom wneud hynny am na allant wneud yn wahanol i weddill Prydain, yna datganoler yr holl bwerau dros drwyddedu radio i Gymru.

Mercator Workshop June 2011 – my phd work in progress presentation

Ddoe mi fues i’n cymryd rhan mewn gweithdy a drefnwyd gan Sefydliad Mercator oedd yn edrych ar yr ymchwil gyfredol ym maes cyfryngau ieithoedd lleiafrifol. Mi roddias gyflwyniad byr ar fy ngwaith i geisio rhoi golwg fras ar lle ydw i yn y broses. Roeddwn yn cyflwyno yn Gymraeg ond gyda gwybodaeth gefnogol ar y sgrin yn Saesneg (roedd y mynychwyr di-Gymraeg yn cael cyfieithiad ar y pryd hefyd). Dyma’r cyflwyniad gyda rhai nodiadau ychwanegol:

* * * * * * * * * * * *

Yesterday I took part in a workshop organised by the Mercator Institute which looked at the current research in the field of minority language media. I gave a short and rough presentation on where I am currently with my phd, visit this 10 months in. I spoke in Welsh but with English supporting visual material, for the ease of those having simultaneous translation. Here’s the presentation with a few extra notes:

Theatr Felinfach Conference ‘Imaginging a New S4C’ (translated post)

A few people who don’t understand Welsh mentioned that they would like to read the take I had on a new S4C, more about so here’s a rough translation. A bit later than the original post sorry, ambulance but even with translation help, hemorrhoids these things take time to do.

[Grammatical Health Warning: this blog post was translated from this original Welsh language post using Google Translate as a tool to speed up the process. Subsequently, some of the phrasing and expressions may be a bit wonky. I hope that the wonkiness doesn’t affect the communication of the ideas too much.]

Saturday before last I went to Theatr Felinfach after being invited to give some ideas about the future of S4C in the digital context. I did not want to be so bold as to offer a full manifesto but rather to raise questions that could feed into further discussion. The article written by Euros on Click on Wales notes that I focus on the idea that more young people use social networks than television, but I felt that my message was a little different. I thought it was best to publish what I said anyway, in case there was some wider value to it. I’d be delighted to hear any comments.

Set a few challenges, raise some questions

I’m not trying to offer solutions to the business of producing television programs. There are plenty of other people who have long experience of the industry that can do that so much better. But I want to set some challenges or raise some questions of the Welsh broadcast system from the perspective of the enormous changes to every aspect of our lives brought about by the advent of the internet , and especially the way it has disrupted media business models as they had been developed up until the turn of the last century.

Online media is an integral part of the media landscape today. This is not the for the Welsh and particularly Welsh language media. Yet. How can we change that?

 • Welsh developments in the field has been hampered until now
 • there is institutional inertia across all Welsh language media providers (and arguably English language media providers in Wales)
 • not enough is being done to streamline arrangements so that it can adapt to the needs of digital media and the audience that is ready for it

Do we need more TV companies or a stronger digital sector?

 • the digital media sector is very weak, and exists mainly as poorly funded wings of companies whose main focus is other media/creative industries
 • S4C has a role in growing the digital media sector
 • if we want a dynamic media we have to develop companies that can adapt to produce for online

Do we need a comprehensive S4C.com or S4C as a digital brand across the internet and an investor in others?

 • trying to create one Welsh-language portal is a folly. Trying to compete as a homepage with the force of the BBC is impossible.
 • Better to try to spread the S4C brand across the web and across where audiences gather. Working diagonally rather than vertically.
 • Can begin to do this by creating a steady stream of investment for content and services online

Can S4C take the role of enabling and investment rather than commissioning?

 • are commissioners the right people to make decisions about the value of certain types of media in the age of the internet?
 • Perhaps S4C can begin using new arm’s length models to invest in projects slowly
 • There is no need to fund long online series to fill a schedule. Series can be developed incrementally and at their own pace.
 • It’s one thing to say they will promote the dreaded UGC, or unpaid content, on their website, but there’s no mention of trying to invest in anyone or any structures to help create that UGC

How can an organization like S4C change from one of grand actions to being an organization of small actions as well?

 • Maybe only 200 pounds is needed to start a small project online. Is it possible to develop a model to germinate media. Investing small, and invest more when they see success?
 • Models like this are totally alien to S4C but many of the successes of the web have grown from small beginnings.
 • If a success is on the cards, then broadcast platforms can boost it through harnessing broadcasts ability to speed up attention

Are there are ways of freeing up online content?

 • There is an urgent need to begin negotiations to ensure that Welsh material can have the freedom and conditions favorable to be distributed on-line
 • There is a need to re-examine the terms of trade for online content in Welsh
 • TAC / Equity / MU etc agreements were designed for the end of the analogue age. They are long overdue a re-assessment.
 • Thinking about how it is possible free up certain types of products online so that it can be re-used. Creative Commons licenses is one possibility. A new balance between fair royalties and the freedom to create, remix and share is essential.

How Can S4C provide a space to experiment, fail, explore new methods of production?

 • no one has a map for making the most of opportunities and challenges of media as it stands. We must therefore create a space in which to feel our way and see what works in Welsh

If we want to create new forms of civic value, we need to improve the ability of small groups to try radical things…our best chance for finding good ideas is to have as many groups as possible try as many things as possible.

Clay Shirky

How can S4C think beyond mainstream television whilst continuing to produce mainstream television?

 • not the displacemen of one technology / medium with another, but adding media upon media that will work together in new and complex ways
 • linear TV is still vitally important, but we must make enough space for the rest to breathe and develop

Is there a prime means of creating a Welsh media on the internet?

 • we must try to find what works for us as Welsh speakers.
 • The possibilities are endless, but almost nothing had been examined. Too often we simulate the Anglo-American models.

How can digital S4C help build an audience?

 • in the same way that S4C had to build a Welsh language audience for its new channel in 1982, we must build an audience for online material in Welsh

Criticizing present realities is important but insufficient. It can be hard to picture what the future would look like, and so to be making things, as examples of future creative diversity, in the here and now, offers a powerful and tangible form of inspiration to others – and challenges the apparent inevitability of the present.

David Gauntlett

 • the number of examples of online services in Welsh is limited. Without good examples, how to create the necessary continuity, the positive feedback loop?
 • S4C has a big role to play in promoting others who do work that matches their brief of providing Welsh public service media
 • I’m not talking of media literacy lessons here but trying to develop people with enthusiasm and energy to try something and drive them forward through encouragement and perhaps developmental innovations such as intensive technology courses. eg http://www.apdyfrig.com/2011/02/17/awydd-gwneud-cwrs-dwys-24-awr-mewn-technoleg-newydd/

Are we doing enough to be part of IPTV?

 • develop apps with new IPTV commercial funding
 • secure the place of Welsh television and interactivity within  IPTV, specifically with YouView

S4C is a purposeful intervention in the television market in order to be a tool in the survival of the Welsh language. The media has changed so much, you need a new kind of interference?

 • it must be understood that although figures may be much lower than television users at present, that intervention in the online media market is crucial now
 • Welsh production companies and individuals within those companies already doing much more than S4C to try to push online services, but are held back.

How can S4C create a closer, more honest connection between itself and its audience/users?

 • A natural gap has existed between the television audience and producers in the one to many model. It will not be easy to change this type of organizational relationship.
 • So it may be better to leave it and focus entirely on trying to jump over television to the creation of other services that may overlap with TV, and that can reduce that gap
 • In order to do this, you might have to create these services outside of S4C as an institution / channel altogether.
 • S4C is in a comfort zone in terms of broadcasting. Intervention must be created that will force them to come out of this.

Is S4C as a broadcaster a suitable structure for online media and new methods of co-creation?

 • S4C has had almost 30 years to grow. It has perhaps over-grown as an institution (not in terms of content, I hasten to add).
 • It has not grown to do more than one thing. It has grown up around one thing: mass television broadcasting.
 • I would argue that S4C (and not the S4C Authority) does not have the ability within the organization to adapt.
 • So I would argue that there exists a need to create a small body / company, under the Authority who can be a means to implement policies and aspirations that are non-televisual in nature .
 • This sister body needs to be a way of educating S4C and work across all of the channel’s activities and other bodies in the same way.
 • I do not think either that there is sufficient expertise within the channel. Nobody is responsible for strategy or online content in particular. There are people who operate those elements, but they have no power, no cross-departmental brief, with a basis in content.
 • Take a look what  ??the Basque broadcaster EITB did : re-assessing every post in the channel in order to incorporate online; appoint a head of dept.  for online

It must create partnerships – but what kind of partnerships and what will they cost?

 • S4C is and island. It has been an island for over a decade. We need to zoom out and see S4C as an archipelago of islands (as it was to start?).
 • in a digital age it does not make sense to have digital publishing funds issued by the Council books, funding for technology development by the Language Board and funding resources online education by the assembly government department. All apart, and none cooperating.
 • Is there a way to re-assess the gross funds available for digital material in Welsh and to co-manage it with a strategy between S4C and other Welsh commissioning / grant-giving / contracting institutions.
 • This is not easy – partnering on projects is sometimes  as difficult as pulling teeth to organizations that have rusted to the ground. It must find some sort of institutional WD40. I don’t know what (or maybe who) that is yet, but we need something to be a buffer when well-established institutions come head to head to cooperate.

So those were the points I made. Thanks to Eurosfor the impetus to put them together for an event. There was a good crowd, and I thought that the students there had  very interesting ideas.

I’m not absolutely certain about the validity of all of the above points, but I think they are worth discussing, and hope they can instigate discussion. It would be great to hear your comments, if you agree or disagree with anything.