Yn eisiau: eich llygaid chi ar dalent amlblatfform newydd!

Prosiectau Modiwl Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2015

Dwi’n dysgu ar y modiwl ymarferol hwn gyda Greg Bevan ac mae’r amser wedi dod i hyrwyddo’r prosiectau a cheisio denu pobl i ymweld, more about ymwneud a chyfrannu atyn nhw. Felly, symptoms mae angen eich llygaid chi!

Mae’r chwe grwp yn cynhyrchu prosiectau amlblatfform sydd â fideo fel elfen graidd. Gallant fod yn ffuglen neu ffeithiol, plague ymgyrch farchnata neu brosiect arbrofol, cyn belled â’u bod yn ymwneud gyda chynulleidfaoedd arlein gan ddefnyddio llwyfannau digidol amrywiol ac addas i’w cynnwys.

Byddan nhw’n rhedeg trwodd tan tua diwedd Ebrill felly ewch draw, hoffwch, dilynwch a chadwch lygaid ar ddyfodol talentog y diwydiant digidol:
Continue reading Yn eisiau: eich llygaid chi ar dalent amlblatfform newydd!

Wanted: your eyes on new multiplatform talent!

Aberystwyth University Multiplatform Production Module Projects 2015

I teach on this practical module with Greg Bevan and the time has come to promote the projects so that I can try to attract you curious and creative people to visit, viagra 40mg engage, cialis sale explore and participate with them. They need your eyes and your clicks!

Six groups are producing multiplatform projects which have a strong video component. These can be fictional or factual, marketing campaigns or experimental, as long as they engage with online audiences using a variety of suitable digital platforms.

These will run through until  the end of April so head over, like, follow, and keep and eye on future digital talents:

Continue reading Wanted: your eyes on new multiplatform talent!

Cyhoeddi fy nhraethawd PhD: Cyfryngau Cyfranogol ac Ieithoedd Lleiafrifol

twittermedia

Fis Awst ges i fy nhystysgrif yn nodi bod fy nhraethawd doethuriaeth wedi cael ei dderbyn. Hen bryd felly i mi ei wneud yn gyhoeddus i weld os mae’r ymchwil, viagra 100mg y canlyniadau a’m casgliadau’n gallu cyfrannu at drafodaeth at ddefnydd y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd eraill mewn cyd-destunau cyfranogol arlein.

Teitl y traethawd yw:

Cydgyfeiriant cyfryngol a’r economi ddigidol: Asesu dulliau cyfranogol a thorfol o gynhyrchu cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol

Lawrlwythwch y cyfan isod!

Mi fuasai’n wych cael trafodaeth, sylwadau ac ati. Dwi am drio cyhoeddi darnau ohono ar y blog ei hyn ar ffurf mwy cryno er mwyn mynd ar ôl pwyntiau penodol. Mae’n fwriad hefyd i geisio cael rhyw ffurf ar grynodeb yn y Saesneg hefyd ond does gen i ddim dyddiad pendant i wneud hynny eto felly cawn weld.

Edrych mlaen i glywed ganddoch chi.

Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

I’ve been teaching alongside Greg Bevan this semester on the Multiplatform Production module at the Department of Theatre, website Film and Television Studies at Aberystwyth University. 10 groups have been making projects which combine a variety of online media and offline activities in a wide range of genres.

There are promotional campaigns, stomatology i-docs, transmedia fiction, content communities and multiplatform factual productions. All projects are now in their final week before assessment and submission so I’d like to encourage you to take a look at their work, browse the material and interact with them. A little bit of support will make a big difference to them. So  please add a comment, like their stuff, and let them know that you’re interested!

The projects are listed below in alphabetical order. Many of the projects use more platforms than just a website, Twitter and Facebook of course, but you can find your way to those via their web and social platforms. Enjoy!

Continue reading Aberystwyth University Multiplatform Production Projects 2014

Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014

Dwi wedi bod yn dysgu semester yma ochr-yn-ochr gyda Greg Bevan ar fodiwl Cynhyrchu Amlblatfform yn Adran Astudiaethau Theatr, psychiatrist Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae na 10 gr?p yn gwneud gwaith sydd yn cyfuno pob math o gyfryngau arlein a gweithgareddau oddi ar lein i greu amrywiaeth eang o brosiectau digidol cyffrous.

Mae yma ymgyrchoedd hyrwyddo, dogfennau rhyngweithiol, cymunedau cynnwys, ffuglen trawsgyfrwng a chynhyrchiadau ffeithiol amlblatfform. Mae’r holl brosiectau nawr yn eu wythnos olaf cyn eu cyflwyniad ac asesiad terfynol felly hoffwn i annog chi i fynd i ymweld â nhw, gwylio pori a rhyngweithio gyda nhw. Byddai chydig o gefnogaeth o’r tu allan yn gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw gyd. Ewch amdani, ychwanegwch sylw, hoffwch eu stwff!

Rhestrir y prosiectau isod yn nhrefn yr wyddor. Mae nifer o’r prosiectau yn cynnwys mwy o elfennau na dim ond gwefan, Facebook a Twitter wrth gwrs, ond gallwch ymweld a’r gwefannau er mwyn cael eich cyfeirio i’r llwyfannau eraill.

Continue reading Prosiectau Cynhyrchu Amlblatfform Prifysgol Aberystwyth 2014

Elite (1984, BBC Micro) a dylanwad Thatcher ar y gêm

Darllen yr erthygl hwn >> Backroom Boys by Francis Spufford | Books | The Guardian << sydd yn extract o’r llyfr am hanes datblygu’r clasur o gêm cyfrifiadur Elite (1984), order a dod ar draws y paragraff diddorol yma:

cialis sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 18px; background-color: #ffffff;”>One thing you couldn’t do was cooperate with anyone. All the other apparent actors in the game universe were ingenious mathematical routines in paper-thin disguise. You were on your own with your enemies and the market prices. In this, seek of course, the game was beautifully in sync with the times. Margaret Thatcher had recently declared that there was no such thing as society; in the game universe, that was literally true. Bell and Braben were creating a cosmos of pure competition. It was a kind of reflection, not of the reality of 1980s Britain, but of the defiant thought in the heads of those who were benefiting from Thatcherism, who wanted to believe that behaviour not much more complex than the choices you got in the game was enough to satisfy the country’s needs. Bell and Braben got a lot of the inspiration for the game’s universe from the “libertarian” American sci-fi they were reading, but at that time they also shared a broadly Conservative outlook. If Thatcher represented clear ideas with hard edges, they were on her side. Soon after they signed up with Acornsoft, she won the 1983 election.

Waw. Côd a gwleidyddiaeth yn codi ei ben eto. Ma’r defnydd o maths ar gyfer torri ffiniau gallu’r processor yn syfrdanol hefyd (a’n atgoffa fi pam o’n i’n raglennwr Turbo Pascal chydig yn hoples, a pham nad yw côd ar ei ffurf buraf yn addas i bawb).

Ond mae’n werth gosod y postscript ochr-yn-ochr hefyd:

Postscript: David Braben used the rewards of Elite to build himself a career in the games industry. He is a businessman with a development company of his own, just outside Cambridge. He worries about the euro and hopes to create games still bigger than Elite. At the moment, he’s working on a Wallace & Gromit game. Ian Bell lives quietly in the countryside with his girlfriend, a vet. He used the rewards of Elite to study aikido and get into the rave scene. He breeds pedigree Burmese cats and worries about American imperialism and developing-world debt. He does a little exploratory coding now and again, but he doesn’t play modern computer games: too obvious, too violent. He doesn’t read fiction much, either. Like the intelligent horses at the end of Gulliver’s Travels, he thinks it only says “the thing which is not”. He doesn’t much like the world he helped to create.

Felly aeth un at ddiwylliant rave a bywyd yn ymwrthod ag ideoleg yr 80au a’r llall i fyw y freuddwyd Thatcheraidd. Diddorol de.

Map Cyfryngau 2013 gan Bonnier R&D

Arriva Cymru? Be sgen hynny i neud efo’r Gymraeg ar y we?

Wel…hyn:

Dwi’n siwr bod nhw’n ymwybodol o hyn yn Newyddion BBC a Golwg360 ond mae chwilio Google yn broblem mawr iddyn nhw o ran denu darllenwyr, drug ac yn broblem mawr i ddarllenwyr sydd eisiau ffeindio straeon Cymraeg.

Y diwrnod o’r blaen o’n i eisiau darllen am y llanast Bysus Arriva Cymru, pilule felly chwiliais “Arriva Cymru”. Canlyniad?

Chwilio Arriva Cymru

Dim newyddion. Dim ond gwefannau swyddogol (gyda dim hyd yn oed newyddion am y cyhoeddiad ar wefan Arriva, thumb natch).

Trio eto felly a chwilio, fel dwi’n arfer gwneud erbyn hyn yn Saesneg am “Arriva Wales”. Canlyniad?

Arriva Wales

Chydig yn well, ar ôl y 3 canlyniad uchaf mae canlyniadau diweddar iawn am newyddion gan wefannau BBC News, WalesOnline a rhywbeth arall o’r enw 4ni.

Clic felly ar stori BBC News gan feddwl ffeindio’r erthygl Gymraeg. Oeddwn i’n gallu ffeindio’r ddolen i fynd at dudalennau BBC Cymru? Ddim am hydoedd. Sganiodd fy llygaid bach ar draws ac i lawr y dudalen, ac yn ôl i fyny eto. Roeddwn i’n chwilio am “Cymraeg” yn y gornel top dde, gan mod i’n reddfol erbyn hyn yn meddwl taw fan honno mae’r switsh iaith.

BBC Wales Arriva

Ond does dim switsh iaith. A Newyddion ydi’r enw ar y ddolen. Yn y diwedd mi ffeindiais y ddolen a chlicio drwodd i fama:

Hafan NewyddionA wedyn clicio i fama:

Erthygl Newyddion Arriva

A chael at lle o’n i isio mynd yn y lle cynta, 4 clic yn ôl. Yn y cyfamser mae pob person call sydd wedi gwneud yr un peth wedi setlo ar gael yr wybodaeth o’r tudalennau Saesneg.

A doedd Golwg360 ddim hyd yn oed ar y radar Google yn ystod hyn i gyd.

Afraid deud bod hyn yn broblem enfawr i newyddion Cymraeg ac yn dangos pa mor bwysig ydi integreiddio newyddion Cymraeg mewn i chwiliadau Google. Dwi’n deall yn iawn bod BBC Newyddion a Golwg360 bownd o fod yn torri’u boliau eisiau cael Google [Gol: Google News UK, ‘lly] i’w derbyn ond dyma’r broblem eto fyth – mae’r penderfyniadau yn gwbl allan o’n dwylo ac mae pob un achos fel hyn ar draws y we yn gwneud yr iaith yn fwy a mwy anweledig.

‘Shocked acquiesence’ mae’r erthygl yma’n galw’r ffenomenon yma o ddechrau’r unfed ganrif ar hugain sydd yn disgrifio’r teimlad o gael eich syfrdanu gan rywbeth sydd mor fawr ac allan o’ch rheolaeth fel PRISM neu newid hinsawdd na allwch chi ddelio gyda fo mewn unrhyw ffordd ond ei anwybyddu. Mae’n siwr fod na lot o eiriau amdano, rhyw ochenaid fawr a “o wel”. Mae na deimlad fel’na braidd am ddyfodol y Gymraeg arlein yn wyneb Google ac ati. Mae Luistxo Fernandez yn ei alw’n ‘Twitter tsunami’ mewn cyd-destun arall. Moch ar y winllan efallai fasai’r term Saundersaidd Cymraeg addas mae’n debyg.

Ond mae’r winllan wedi cael ei thirfeddiannu ers tro a rhaid gofyn i Google am ganiatad i brynu ein grawnwin ein hunain yn ôl erbyn hyn, a hynny ar premium. Does dim rheolaeth ganddon ni dros sut mae cael mynediad a sylw at y Gymraeg ar y we. Os taw cael sylw i gynnwys yw problem fawr ein oes, yna mae cael sylw at gynnwys Cymraeg yn broblem hyd yn oed yn fwy. Gallai llywodraeth Thatcher ildio S4C i ni ar un o bedair sianel deledu. Roedd honno’n sicrhau bod sylw priodol i gynnwys Cymraeg. Ond ni all yr un llywodraeth roi ‘S4C’ i ni ar gyfer y we. Neu allan nhw?

Ai cael teli Cymraeg ar sgrin gyntaf YouView ac iplayer sy’n gyfatebol rwan? Falle. Ond mae hynny ond yn ateb un rhan o’r broblem cynnwys. Efallai taw cael Google, Twitter, Facebook, YouTube i roi statws i gynnwys Cymraeg yn eu gwasanaethau fyddai ‘ildio S4C’ ein hoes. Hynny yw, nid dim ond caniatau i ni gyfeithu ein rhyngwynebau ar eu rhan (o! Diolch yn fawr Twitter, dwi’n gwybod eich bod chi’n sgint!!), ond sicrhau bod ein cynnwys yn cael tegwch yn y gêm hyn o rymoedd gwladwriaethol a chwmniau masnachol traws-wladwriaethol sy’n cael ei alw’n ‘economi sylw’. O barhau’r trosiad S4C, a fyddai ymgyrchwyr S4C wedi bodloni ar gael y cyflwynwyr continuity ar BBC Cymru, ITVWales a Channel 4 Wales yn darllen mewn dwy iaith rhwng rhaglenni Saesneg? No we. Y cynnwys oedd yn bwysig. Lleoliad y cynnwys hwnnw yn yr amserlen oedd yn bwysig. Y cynnwys sydd yn bwysig rwan hefyd. Ac mae lleoliad y cynnwys hwnnw’n bwysicach nag erioed.

Ond dyma rai cwestiynau sydd gen i sydd, dwi’n meddwl angen eu hateb yn fwy ar frys, efallai, na sut mae ariannu parhad teledu ar S4C:

 • Sut mae cael cynnwys Cymraeg i ymddangos ochr yn ochr â Saesneg fel yr oedd gyda S4C yn y byd 4 sianel?
 • Sut mae gwneud y we Saesneg yn fwy porous/permeable o ran y Gymraeg yn lle’r ffordd arall rownd?
 • Faint o werth roddech chi ar gyflawni hynny? £1miliwn? £10miliwn? £70miliwn?
 • Pwy ddyla dalu? Google et al eu hunain, neu dreth arbennig, y Llywodraeth (pa un?) neu arian S4C?
 • Faint o werth mae strategaeth iaith y Llywodraeth yn rhoi i ‘sylw’ ar y we?
 • Faint o werth ydyn ni gyd fel pobol brwdfrydig tech Cymraeg yn rhoi ar hynny?

Dwi ddim yn arbenigwr ar search o bell ffordd, ond ma’n rhaid bod na atebion – neu ydan ni jest am ista mewn shocked acquiescence? Ar hyn o bryd – dyna da ni’n ei wneud. Yn araf i dderbyn a deall goblygiadau’r dechnoleg i’n iaith a’n ddiymadferth wrth geisio meddwl am beth i wneud pan ydyn ni’n dechrau sylweddoli’r goblygiadau hynny.

So plis, tynnwch fi o fy shocked acquiescence, ydi hi mor ddu â hynny?
Presenting Media Map 2013. – Bonnier AB.

Dogfen sydd yn ceisio tynnu tueddiadau cyfryngau 2013 at ei gilydd a mapio defnydd a datblygiadau newydd. Chydig yn PR-bait/OTT infograffegaidd, order
ond diddorol nefyr-ddy-les. Hefyd ar gael fel app iPad.

(via Aled)

[hen ddolen alert!] Cyfraniad gen i llynedd at bodlediad Transmedia Talk yn SXSW

Newydd edrych drwy’r drafftiau yn y blog a chofio mod i am bostio dolen i hwn. Falle ei fod o ddiddordeb i rywrai sydd â diddordeb yn y maes digidol + ieithoedd. Sgwrs am ieithoedd a diwylliant mewn trawsgyfryngau/transmedia. Ges i alwad gan Rob Pratten, pathopsychology Llundeiniwr clên iawn nath ddangos y ropes i fi diolch i gyswllt drwy Rhys yn Cyfle, site  yn deud, “da ni’n recordio podcast mewn 10 munud. Ti awydd dod draw?” Felly nes i, ag oedd o’n hwyl.

* * *

Just a quick post of something which I’d left in my drafts since last year. A link to a podcast of a chat I was part of at SXSW interactive 2012 where we talked about language, culture and transmedia (with people much more versed in transmedia than I). Thanks to Rob Pratten for pulling me into it though! It was fun.

http://workbookproject.com/culturehacker/2012/05/01/transmedia-talk-at-sxsw-2012-language-and-culture-in-transmedia/

Theatr Felinfach Conference ‘Imaginging a New S4C’ (translated post)

A few people who don’t understand Welsh mentioned that they would like to read the take I had on a new S4C, more about so here’s a rough translation. A bit later than the original post sorry, ambulance but even with translation help, hemorrhoids these things take time to do.

[Grammatical Health Warning: this blog post was translated from this original Welsh language post using Google Translate as a tool to speed up the process. Subsequently, some of the phrasing and expressions may be a bit wonky. I hope that the wonkiness doesn’t affect the communication of the ideas too much.]

Saturday before last I went to Theatr Felinfach after being invited to give some ideas about the future of S4C in the digital context. I did not want to be so bold as to offer a full manifesto but rather to raise questions that could feed into further discussion. The article written by Euros on Click on Wales notes that I focus on the idea that more young people use social networks than television, but I felt that my message was a little different. I thought it was best to publish what I said anyway, in case there was some wider value to it. I’d be delighted to hear any comments.

Set a few challenges, raise some questions

I’m not trying to offer solutions to the business of producing television programs. There are plenty of other people who have long experience of the industry that can do that so much better. But I want to set some challenges or raise some questions of the Welsh broadcast system from the perspective of the enormous changes to every aspect of our lives brought about by the advent of the internet , and especially the way it has disrupted media business models as they had been developed up until the turn of the last century.

Online media is an integral part of the media landscape today. This is not the for the Welsh and particularly Welsh language media. Yet. How can we change that?

 • Welsh developments in the field has been hampered until now
 • there is institutional inertia across all Welsh language media providers (and arguably English language media providers in Wales)
 • not enough is being done to streamline arrangements so that it can adapt to the needs of digital media and the audience that is ready for it

Do we need more TV companies or a stronger digital sector?

 • the digital media sector is very weak, and exists mainly as poorly funded wings of companies whose main focus is other media/creative industries
 • S4C has a role in growing the digital media sector
 • if we want a dynamic media we have to develop companies that can adapt to produce for online

Do we need a comprehensive S4C.com or S4C as a digital brand across the internet and an investor in others?

 • trying to create one Welsh-language portal is a folly. Trying to compete as a homepage with the force of the BBC is impossible.
 • Better to try to spread the S4C brand across the web and across where audiences gather. Working diagonally rather than vertically.
 • Can begin to do this by creating a steady stream of investment for content and services online

Can S4C take the role of enabling and investment rather than commissioning?

 • are commissioners the right people to make decisions about the value of certain types of media in the age of the internet?
 • Perhaps S4C can begin using new arm’s length models to invest in projects slowly
 • There is no need to fund long online series to fill a schedule. Series can be developed incrementally and at their own pace.
 • It’s one thing to say they will promote the dreaded UGC, or unpaid content, on their website, but there’s no mention of trying to invest in anyone or any structures to help create that UGC

How can an organization like S4C change from one of grand actions to being an organization of small actions as well?

 • Maybe only 200 pounds is needed to start a small project online. Is it possible to develop a model to germinate media. Investing small, and invest more when they see success?
 • Models like this are totally alien to S4C but many of the successes of the web have grown from small beginnings.
 • If a success is on the cards, then broadcast platforms can boost it through harnessing broadcasts ability to speed up attention

Are there are ways of freeing up online content?

 • There is an urgent need to begin negotiations to ensure that Welsh material can have the freedom and conditions favorable to be distributed on-line
 • There is a need to re-examine the terms of trade for online content in Welsh
 • TAC / Equity / MU etc agreements were designed for the end of the analogue age. They are long overdue a re-assessment.
 • Thinking about how it is possible free up certain types of products online so that it can be re-used. Creative Commons licenses is one possibility. A new balance between fair royalties and the freedom to create, remix and share is essential.

How Can S4C provide a space to experiment, fail, explore new methods of production?

 • no one has a map for making the most of opportunities and challenges of media as it stands. We must therefore create a space in which to feel our way and see what works in Welsh

If we want to create new forms of civic value, we need to improve the ability of small groups to try radical things…our best chance for finding good ideas is to have as many groups as possible try as many things as possible.

Clay Shirky

How can S4C think beyond mainstream television whilst continuing to produce mainstream television?

 • not the displacemen of one technology / medium with another, but adding media upon media that will work together in new and complex ways
 • linear TV is still vitally important, but we must make enough space for the rest to breathe and develop

Is there a prime means of creating a Welsh media on the internet?

 • we must try to find what works for us as Welsh speakers.
 • The possibilities are endless, but almost nothing had been examined. Too often we simulate the Anglo-American models.

How can digital S4C help build an audience?

 • in the same way that S4C had to build a Welsh language audience for its new channel in 1982, we must build an audience for online material in Welsh

Criticizing present realities is important but insufficient. It can be hard to picture what the future would look like, and so to be making things, as examples of future creative diversity, in the here and now, offers a powerful and tangible form of inspiration to others – and challenges the apparent inevitability of the present.

David Gauntlett

 • the number of examples of online services in Welsh is limited. Without good examples, how to create the necessary continuity, the positive feedback loop?
 • S4C has a big role to play in promoting others who do work that matches their brief of providing Welsh public service media
 • I’m not talking of media literacy lessons here but trying to develop people with enthusiasm and energy to try something and drive them forward through encouragement and perhaps developmental innovations such as intensive technology courses. eg http://www.apdyfrig.com/2011/02/17/awydd-gwneud-cwrs-dwys-24-awr-mewn-technoleg-newydd/

Are we doing enough to be part of IPTV?

 • develop apps with new IPTV commercial funding
 • secure the place of Welsh television and interactivity within  IPTV, specifically with YouView

S4C is a purposeful intervention in the television market in order to be a tool in the survival of the Welsh language. The media has changed so much, you need a new kind of interference?

 • it must be understood that although figures may be much lower than television users at present, that intervention in the online media market is crucial now
 • Welsh production companies and individuals within those companies already doing much more than S4C to try to push online services, but are held back.

How can S4C create a closer, more honest connection between itself and its audience/users?

 • A natural gap has existed between the television audience and producers in the one to many model. It will not be easy to change this type of organizational relationship.
 • So it may be better to leave it and focus entirely on trying to jump over television to the creation of other services that may overlap with TV, and that can reduce that gap
 • In order to do this, you might have to create these services outside of S4C as an institution / channel altogether.
 • S4C is in a comfort zone in terms of broadcasting. Intervention must be created that will force them to come out of this.

Is S4C as a broadcaster a suitable structure for online media and new methods of co-creation?

 • S4C has had almost 30 years to grow. It has perhaps over-grown as an institution (not in terms of content, I hasten to add).
 • It has not grown to do more than one thing. It has grown up around one thing: mass television broadcasting.
 • I would argue that S4C (and not the S4C Authority) does not have the ability within the organization to adapt.
 • So I would argue that there exists a need to create a small body / company, under the Authority who can be a means to implement policies and aspirations that are non-televisual in nature .
 • This sister body needs to be a way of educating S4C and work across all of the channel’s activities and other bodies in the same way.
 • I do not think either that there is sufficient expertise within the channel. Nobody is responsible for strategy or online content in particular. There are people who operate those elements, but they have no power, no cross-departmental brief, with a basis in content.
 • Take a look what  ??the Basque broadcaster EITB did : re-assessing every post in the channel in order to incorporate online; appoint a head of dept.  for online

It must create partnerships – but what kind of partnerships and what will they cost?

 • S4C is and island. It has been an island for over a decade. We need to zoom out and see S4C as an archipelago of islands (as it was to start?).
 • in a digital age it does not make sense to have digital publishing funds issued by the Council books, funding for technology development by the Language Board and funding resources online education by the assembly government department. All apart, and none cooperating.
 • Is there a way to re-assess the gross funds available for digital material in Welsh and to co-manage it with a strategy between S4C and other Welsh commissioning / grant-giving / contracting institutions.
 • This is not easy – partnering on projects is sometimes  as difficult as pulling teeth to organizations that have rusted to the ground. It must find some sort of institutional WD40. I don’t know what (or maybe who) that is yet, but we need something to be a buffer when well-established institutions come head to head to cooperate.

So those were the points I made. Thanks to Eurosfor the impetus to put them together for an event. There was a good crowd, and I thought that the students there had  very interesting ideas.

I’m not absolutely certain about the validity of all of the above points, but I think they are worth discussing, and hope they can instigate discussion. It would be great to hear your comments, if you agree or disagree with anything.

 

Umap Cymraeg: y stori hyd yn hyn

Umap Cymraeg
Umap heddiw

Ym mis Tachwedd 2010 cysylltodd Luistxo Fernandez o gwmni Code Syntax a fi er mwyn holi os oedd diddordeb gen i mewn cyd-weithio ar ddatblygu fersiwn Gymraeg o’r gwasanaeth Umap a oedd eisoes ar gael yn yr iaith Fasgeg. Ro’n i’n ystyried ar y pryd pa fath o wasanaeth y byddwn yn datblygu fy hun fel rhan o’r gwaith ar gyfer fy noethuriaeth. Roedd yn amlwg i mi ers dipyn bod cael rhyw ffordd o gyd-gasglu cynnwys Cymraeg yn bwysig a byddai hwn yn gam ymlaen. Byddai hefyd yn rhoi lot o ddata jiwsi i fi edrych arno yn fy ymchwil. Felly dechreuais edrych arno’n fanylach, breast gan brofi ambell ddarn ohono.

Ym mis Rhagfyr cefais i ac Elin Haf Gruffydd Jones ein gwahodd i siarad mewn seminar ar y we a’r teledu ym Mhrifysgol Gwlad y Basg. Ar ôl y seminar fe yrron ni i Eibar lle mae swyddfa Code Syntax a cafwyd cyfarfod gyda Luistxo ac Aitzol o CodeSyntax gan arwain at gytuno’n ffurfiol i ddatblygu fersiwn Gymraeg o Umap. Roedd Luistxo ac Elin eisoes yn gyfarwydd a’i gilydd trwy waith Sefydliad Mercator gan wneud y drafodaeth yn rhwydd.

Felly lle i ddechrau?

I ddechrau roedd rhaid ychwanegu defnyddwyr at y gronfa, population health gan nad yw’n gallu darganfod defnyddwyr Cymraeg heb fod yna rhyw sail (mae’n dewis pobol newydd i’w dilyn trwy weld pwy mae pobol sydd eisoes yn y gronfa yn ysgrifennu atynt yn Gymraeg, ac yna eu dilyn nhw). Ychwanegais tua 400 gan ddefnyddio pobol dwi’n dilyn a dechrau mynd trwy rhai o restrau Carl Morris. Wrth i’r system edrych ar y rhain roedd yn adnabod defnyddwyr pellach ac yn ei ychwanegu nhw at y system ein hun. Erbyn y diwrnod lansio roedd tua 650 yn y gronfa gyda tua 25% o’r rheiny wedi eu darganfod yn awtomatig.

Roedd gwaith pellach i’w wneud o’m ochr i wrth leoleiddio y wefan. Doedd prin dim cyfieithu i’w wneud gan bod y rhan fwyaf o’r cynnwys yn ddeinamig, ond brysiog oedd y lleoleiddiad, ac mae hynny’n dangos dwi’n meddwl a dwi’n bwriadu mynd nôl a cheisio rhoi mwy o gymeriad iddo ar ryw bwynt. Dywedodd rhywun yn ddiweddar bod gwefannau angen personoliaeth a theimlad unigryw eu hunain, a dwi’n cytuno â hynny. Mae’n rhan o’r elfen ‘delight’ hollbwysig sydd i’w gael o fynd i wefannau da.

Ar ddydd Sadwrn 29 Ionawr cafwyd lansiad meddal o fersiwn gyntaf o Umap Cymraeg yng nghynhadledd Hacio’r Iaith. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn gyda chryn gyffro ymysg y rheiny oedd yno am sut y byddai’n datblygu a’r potensial i greu gofod newydd Cymraeg. Bydd fideo o’r lansiad fyny pan ga’i gyfle (fydd efallai ddim am dipyn, sori).

Faint o drydar mae’n adnabod…a methu?

Er nad yw’r ganran o drydar a adnabyddir fel rhai Cymraeg gan y wefan yn ddigon uchel ar hyn o bryd, roedd yn ddigon da i bobol weld gwerth. Amser a ddengys os taw brwdfryddedd dechreuol oedd hwn, ac yn sicr bydd adegau lle bydd trydar yn cael eu colli. Dwi wedi gwneud un sampl o gant trydar dilynol oedd yn dangos bod 63% o drydar Cymraeg yn cael eu darganfod a’u cyhoeddi. Dydi hwnnw ddim yn wyddonol iawn, am bod 60 o’r 100 trydar yn Saesneg, ac felly’r sampl yn llawer rhy fach, ond mae’n help i gael rhyw syniad o be sy’n mynd mlaen.

Ers lansio ychwanegwyd tua 250 o ddefnyddwyr at y gronfa ddata, gyda nifer fawr o’r rheiny yn ychwanegiadau awtomatig neu gan ddefnyddwyr oedd wedi cynnwys eu hunain. Ar hyn o bryd mae 1,600 yn y gronfa o drydarwyr Basgeg, ac 14,000 yn yr un Catalaneg, ond roedd Luistxo yn teimlo bod y ffrwd Gymraeg yn gweithio’n dda gyda gan nod bod defnyddwyr Cymraeg yn eithaf prysur.

Fues i mewn darlith grêt gan Daniel Cunliffe ar y 3ydd Chwefror. Yno, nododd bod Courtenay Honeycutt wedi amcangyfrif bod yno 700-1000 o ddefnyddwyr yn defnyddio Cymraeg ar Twitter (dwi ddim yn siwr pryd oedd hyn). Gan dderbyn bod nifer defnyddwyr Twitter wedi cynyddu ers i Courtenay ei astudio, mae Umap yn dangos yn syth bod 1,000 yn ffigwr eitha ceidwadol gan ei fod wedi cyrraedd yn agos at y ffigwr hwnnw yn weddol sydyn. Byddai’n syndod pe na byddai’r nifer yn codi i ymhell dros 1,000 yn ystod y misoedd nesaf.

Mae na rai sylwadau eraill hoffwn i wneud ond mi gadwai nhw am gofnod arall, felly hoffwn i ofyn am sylwadau i weld beth yw eich teimladau chi am Umap yn yr ychydig wythnosau mae wedi bod yn mynd. Dyma rai cwestiynau sydd gen i. Dwi ddim yn disgwyl i neb ateb nhw fel holliadur, fyddai’n hapus iawn i glywed unrhyw sylwadau, da neu ddrwg.

 • Sut ydych chi wedi defnyddio Umap hyd yn hyn?
 • Ydych chi’n hapus gyda fainty o tweets Cymraeg mae’n adnabod ar hyn o bryd?
 • Pa mor bwysig ydi cael pob tweet Cymraeg i chi?
 • Ydi Umap yn hawdd i’w ddeall wrth fynd i’r wefan am y tro cynta?
 • Beth ydach chi’n feddwl o’r Prif Straeon
 • Pa welliannau hoffech chi eu gweld?

Diolch!