Cyhoeddi fy nhraethawd PhD: Cyfryngau Cyfranogol ac Ieithoedd Lleiafrifol

twittermedia

Fis Awst ges i fy nhystysgrif yn nodi bod fy nhraethawd doethuriaeth wedi cael ei dderbyn. Hen bryd felly i mi ei wneud yn gyhoeddus i weld os mae’r ymchwil, viagra 100mg y canlyniadau a’m casgliadau’n gallu cyfrannu at drafodaeth at ddefnydd y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd eraill mewn cyd-destunau cyfranogol arlein.

Teitl y traethawd yw:

Cydgyfeiriant cyfryngol a’r economi ddigidol: Asesu dulliau cyfranogol a thorfol o gynhyrchu cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol

Lawrlwythwch y cyfan isod!

Mi fuasai’n wych cael trafodaeth, sylwadau ac ati. Dwi am drio cyhoeddi darnau ohono ar y blog ei hyn ar ffurf mwy cryno er mwyn mynd ar ôl pwyntiau penodol. Mae’n fwriad hefyd i geisio cael rhyw ffurf ar grynodeb yn y Saesneg hefyd ond does gen i ddim dyddiad pendant i wneud hynny eto felly cawn weld.

Edrych mlaen i glywed ganddoch chi.

Mae côd, algorithmau a data yn wleidyddol.

Sdim amser gen i i sgwennu cofnod lawn am hyn ond mae’n rhywbeth dwi’n meddwl dipyn amdano ar hyn o bryd sef y berthynas rhwng côd a grym.

Yr erthygl ysgogodd fi i sgwennu’r gofnod oedd yr un isod gan Evgeny Morozov yn y Süddeutsche Zeitung

GhostsintheMachines«DerFeuilletonist.

Dyma ddyfyniad:

To attack technology today is not to attack the Enlightenment – no, allergy it is to attack neoliberalism itself.

ac

Today, visit a robust critique of technology should, thumb first of all, be a critique of neoliberalism itself. Such recalibration might not do much by itself but it would at least force the apologists of perpetual digital disruption to come up with explicit arguments as to why public health or public education are no longer worth fighting for. And, with some luck and provocation, the public – or whatever is left of it – might not like what it hears.

Mae’r erthygl yn sôn nid am bolareiddio tech = drwg / tech = iwtopia ond i sicrhau ein bod yn feirniadol o beth sydd yn yn digwydd drwy côd, algorithmau a data (ma’r term ‘big data’ yn sdiwpid a dwi’n gwrthod ei ddefnyddio – jest mwy o ddata dio!).

Felly dyma ddyfyniad bach arall am y berthynas rhwng data, côd a gwleidydiaeth ar flog Eaves.ca:

A little over a year ago I said that contrary to what many open data advocates believe, open data will make data political – e.g. that open data wasn’t going to depoliticize public policy and make it purely evidenced base, quite the opposite, it will make the choices around what data we collect more contested (Canadians, think long form census). The same is also – and already – true of the algorithms, the code, that will increasingly regulate our lives. Code is political.

Hwn ydi’r sdwff anweledig sydd yn gynyddol reoli’n bywydau ac y byddwn ni’n sylweddoli ar ryw bwynt fel gyda algorithms ffiltro Google, YouTube, a Facebook (ac yn y pen draw, Twitter hefyd) eu bod nhw’n effeithio ar ieithoedd llai a lleiafrifol mewn ffordd andwyol hefyd.

Be felly sy’n cael ei wneud i gadw trefn ar gôd, a phwy sy’n rheoli hynny. Ymlaen â ni at y cysyniad o “Algorithmic regulation” gan Tim O’Reilly…

http://beyondtransparency.org/chapters/part-5/open-data-and-algorithmic-regulation/

 Search engines regulate the results and advertisements they serve up to us, doing their best to give us more of what we want to see.

O'RLY?
O’RLY?

Ydach chi wir yn credu bod Google yn gwneud eu gorau i roi rhagor o ddeunydd Cymraeg yn weledol i bobol sydd eisiau deunydd Cymraeg? Sgersli.

Mae Tim O’Reilly’n gofyn am fwy o “algortithmic regulation” ar lywodraeth drwy ddefnydd data, ond pan mae algorithmau’n creu “market failure” ieithyddol (.DOC)- rhaid i ni fod yn ofalus iawn bod llais ganddon ni yn yr algorithmau sy’n dod yn rhan (anweledig) o’n bywydau yn yr un ffordd ag oedd angen llais a safle blaenllaw arnom ni yn y system ddarlledu teledu a radio.

Pwy sy’n rheoleiddio’r algorithmau? Sut maen nhw’n trin ieithoeddd? Ar gyfer mantais pwy? Sut mae systemau rheoleiddio’n effeithio ar leiafrifoedd ieithyddol a’r di-rym?

Ma rhain yn gwestiynau pwysig a brys dwi’n meddwl. Amser i ni gymryd gwleidyddiaeth côd o ddifri?

Beth yw’r cyswllt rhwng Björk, torfoli cyllid a dysgu ieithoedd?

Wrth ddarllen y cyfweliad hwn:

Q&A: Bjork on the evolving music industry, store Kickstarter and Spotify (Wired UK).

Mi welais y dyfyniad hwn:

Your Kickstarter project to bring Biophilia to Android was sadly unsuccessful — looking back, injection what would you do differently and would you use crowdfunding again in the future?

 

I think it was the only thing we could do at the time, but only because of it failing we were approached by a company that had the latest technology to change Biophilia to Android in a lot simpler and more effortless way. So I don’t look at it as a mistake. When you go on an adventure like this, sometimes you have to accept that solutions come from places you couldn’t imagine and in a different way and from a different direction than you were aiming for. You have to drop control in a way but still try, not give up and not be too concerned about looking clumsy at times.

Mae’r frawddeg olaf dwi di bwysleisio mewn llythrennau bras yn cyfleu profiad cyffredin i unrhyw un sydd wedi dechrau prosiect arlein sydd yn defnyddio teclynnau sydd heb eto gael eu safoni, neu gyrraedd prif ffrwd diwylliannol eto.

Mi darodd fi ei fod o hefyd yn brofiad sydd yn gyffredin i ddysgu iaith – mae’n rhaid gadael i’ch hunain edrych yn drwsgwl a gwneud camgymeriadau er mwyn gallu dysgu a phrosesu’r iaith. Ar yr llaw arall hefyd mae’r swildod sydd yn dod o fod yn drwsgwl hefyd yn atal pobol rhag dysgu iaith neu ymroi i brosiect digidol sydd efallai ddim am weithio.

Mae sgil effeithiau positif ac annisgwyl yn dod o ddysgu ieithoedd hefyd yn yr un ffordd a mae Bjork yn nodi uchod am ei phrosiect Biophilia. Mae’r drws i ddiwylliant arall a’r bobol mae rhywun yn cyfarfod yn aml yn annisgwyl ar ôl yr ymdrech sydd mor focused ar ddysgu rhwybeth, heb efallai ddysgu am bwrpas y dysgu ar hyd y ffordd!

Ddyla hyn ddim bod yn syrpres falle, gan bod dysgu yn broses o fethu-deall-addasu-gwella, ond bod dysgu cyfathrebu yn gyhoeddus ac gyda phobol eraill yn fwy exposing na llawer i ffordd arall o ddysgu. Dwi wastad wedi sylwi wrth ddysgu myfyrwyr am ddefnyddio teclynnau digidol er enghraifft bod y foment yna o gael ymateb uniongyrchol wrth ymwneud am y tro cynta yn debyg iawn i’r foment yna o gynhesrwydd a’r golau’n dod mlaen wrth lwyddo i gyfathrebu â rhywun mewn iaith newydd. Yn y maes cyfryngau cymdeithasol, torfoli arlein ac ieithoedd mae mentro’n gyhoeddus – a bod yn barod i edrych chydig yn drwsgwl, a methu – yn rhan hanfodol o’r broses. Ynddyn nhw gyd, rhaid i ti roi dy hun allan yna, gan wybod y bydd rhywbeth da yn dod hyd yn oed os nad yw’r prosiect yn llwyddo fel y rhagwelaist.

Anghyfartaledd newyddion Cymraeg a Saesneg BBC Cymru

Sbotiwch y gwahaniaeth:

Screen Shot 2013-10-18 at 10.08.38Screen Shot 2013-10-18 at 10.06.46

Na, hepatitis nid bod stori Andrew RT Davies ddim ar gael ar dudalennau BBC Wales News (sydd yn drawiadol) ond bod dim botymau rhannu/argraffu/trydar ar y tudalennau Cymraeg.

Dylen ni fod yn gwneud hi’n *haws* rhannu a dosbarthu deunydd Cymraeg ar y we, nid anoddach. Efallai ei fod yn swnio’n fychan, ond mae’n symptom o’r ffordd mae’r elfennau Cymraeg yn cael eu trin yn eilradd yng ngweithdrefnau rollout technoleg yn y BBC. Rydan ni gyd wedi arfer gweld dyluniad a diwyg tudalennau newyddion BBC yn Gymraeg yn cymryd misoedd os nad mwy i gael eu diweddaru i’r un safon a’r rhai Saesneg ar BBC Cymru. Roedd y prif dudalennau Newyddion Cymraeg tan yn ddiweddar yn dal yn defnyddio hen template tra bod BBC Wales yn cael yr un newydd. Roedd tudalennau Chwaraeon Cymraeg BBC (gorffwysed mewn hedd) wastad gam y tu ôl o’i gymharu a’r fersiwn Saesneg. Faint o amser gymrodd hi i flog Vaughan Roderick gael upgrade?

Nid hollti blew yw hyn, mae safon dylunio a nodweddion UX ychwanegol yn cael effaith uniongyrchol ar ddewisiadau darllenwyr newyddion. Mae’n rhaid i ddarllenwyr Cymraeg wneud rhyw gyfaddawd wrth ddewis darllen yr un newyddion yn Gymraeg neu Saesneg. Mae’r math hyn o gyfaddawd yn bownd o erydu niferoedd darllenwyr. Yn yr achos uchod mae’r cynnwys yn unigryw yn y Gymraeg, sy’n glodwiw, ond nid dyma’r norm. Os ydi Rhodri TD o ddifri am gynyddu niferoedd sy’n ymweld â thudalennau Cymraeg y BBC yna rhaid taclo problemau strwythurol fel hyn head on. Ond does dim awgrym y bydd hyn yn digwydd. Tystiolaeth i gefnogi neges Andrew RT Davies ie ddim?

Dysgu Cymraeg…gyda Duolingo?

Efallai eich bod chi wedi dod ar draws yr app dysgu ieithoedd Duolingo. Mi wnes i dros yr haf a mynd ati i’w ddefnyddio i wella fy Ffrangeg a Sbaeneg. Mae’r app a’r wefan yn gweithio’n wych gyda strwythr gwersi a gwobrwyon sydd yn syml ac yn defnyddio nifer o wahanol dechnegau darllen, diagnosis siarad a chyfieithu i gadw diddordeb.

Ond wrth ei ddefnyddio ro’n i’n meddwl – sut ddiawl mae app a phrofiad cystal â hwn am ddim? Lle mae’n nhw’n defnyddio fi er mwyn ariannu hwn? Ac o Gwglo, abortion fe ges yr ateb:

Von Ahn, a computer science professor at Carnegie Mellon University, is the co-creator of Duolingo, a free language-­learning site that turns students into an online workforce. His software uses their answers to simple exercises in a translation service that he expects to charge money for.

Felly, y fargen yw yn gyfnewid am yr app slic, da chi’n gwneud gwaith cyfieithu i Mr Von Ahn. Mae BuzzFeed newydd gyhoeddi eu bod nhw’n defnyddio’r gwasanaeth i gyfieithu erthyglau ar leoleiddiadau newydd eu gwefan, a’n hapus efo’r canlyniadau (er yn ei ffordd ddihafal “plentyn siawns globaleiddio” yw be mae Morozov yn ei alw!).

Ond do’n i ddim wir yn hoffi bod app Von Ahn wedi nhynnu fi mewn heb i fi wir ddeall beth oedd y fargen. Erbyn y pwynt yna o’n i eisoes yn gaeth i gael fy credits digidol Duolingo am lwyddo i siarad am y mwnci oedd yn y goeden (a’r llygoden oedd o dan y bwrdd) felly fe barheais am chydig ond efo rhyw deimlad anghysurus o gael fy hyfforddi i fod yn gaethwas cyfieithu. Rhyw fath o gimp ieithyddol i’n nhynnu allan o focs Mr Von Ahn pan fo Cyngor Ceredigion isio cyfieithu eu Strategaeth Pryd ar Glyd 2014-2017.

Ond nid yw Duolingo’n dysgu Cymraeg, dim ond Sbaeneg, Almaeneg, Ffrangeg a Phortiwgeeg, felly fydd Cyngor Ceredigion fyth yn manteisio ar gynllun Mr Von Ahn…neu fyddan nhw?Mae Duolingo rwan wedi agor eu Deorfa Ieithyddol er mwyn gadael i bobol gynnig ieithoedd a gwersi i greu Duolingo ar gyfer Siapaneeg, Rwsieg, neu Gymraeg.

O weld pa mor addictive oedd dysgu gyda Duolingo a’r rhwyddineb o symud rhwng gwe a symudol ar ryngwyneb slic iawn, alla i ddychmygu y byddai’r dull yn apelio at lawer, ond oes unrhywun o ddifri am jest rhoi pecynnau gwersi a gwaith cyfieithu i Mr Von Ahn iddo fo gael gwneud ei filiynau? Amser a ddengys, debyg, ond os mae cymuned o siaradwyr Cymraeg yn ffurfio i wneud hyn fydd na ddim lot gall Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru na Addysg i Oedolion wneud amdano.

Ond allwn ni droi’r syniad o dorfoli gwaith cyfieithu i’n mantais? Fyddai hi ddim yn wych, petasai pob person sy’n dysgu Cymraeg trwy efallai Cymraeg i Oedolion, ac sydd wedi cyrraedd safon lle gallant wneud cyfieithu syml, yn cyfrannu tuag at gyfieithu tudalennau Wikipedia i’r Gymraeg? Mwy o erthyglau Wikipedia Cymraeg = mwy o adnoddau dysgu = mwy o flaenoriaeth i’r Gymraeg gan gwmniau fel Google ac ati  = gwell sefyllfa i’r Gymraeg yn ehangach.

Pa mor anodd fyddai hynny te?

[hen ddolen alert!] Cyfraniad gen i llynedd at bodlediad Transmedia Talk yn SXSW

Newydd edrych drwy’r drafftiau yn y blog a chofio mod i am bostio dolen i hwn. Falle ei fod o ddiddordeb i rywrai sydd â diddordeb yn y maes digidol + ieithoedd. Sgwrs am ieithoedd a diwylliant mewn trawsgyfryngau/transmedia. Ges i alwad gan Rob Pratten, pathopsychology Llundeiniwr clên iawn nath ddangos y ropes i fi diolch i gyswllt drwy Rhys yn Cyfle, site  yn deud, “da ni’n recordio podcast mewn 10 munud. Ti awydd dod draw?” Felly nes i, ag oedd o’n hwyl.

* * *

Just a quick post of something which I’d left in my drafts since last year. A link to a podcast of a chat I was part of at SXSW interactive 2012 where we talked about language, culture and transmedia (with people much more versed in transmedia than I). Thanks to Rob Pratten for pulling me into it though! It was fun.

http://workbookproject.com/culturehacker/2012/05/01/transmedia-talk-at-sxsw-2012-language-and-culture-in-transmedia/

Arriva Cymru a phroblem fawr y Gymraeg ar y we

Arriva Cymru? Be sgen hynny i neud efo’r Gymraeg ar y we?

Wel…hyn:

Dwi’n siwr bod nhw’n ymwybodol o hyn yn Newyddion BBC a Golwg360 ond mae chwilio Google yn broblem mawr iddyn nhw o ran denu darllenwyr, drug ac yn broblem mawr i ddarllenwyr sydd eisiau ffeindio straeon Cymraeg.

Y diwrnod o’r blaen o’n i eisiau darllen am y llanast Bysus Arriva Cymru, pilule felly chwiliais “Arriva Cymru”. Canlyniad?

Chwilio Arriva Cymru

Dim newyddion. Dim ond gwefannau swyddogol (gyda dim hyd yn oed newyddion am y cyhoeddiad ar wefan Arriva, thumb natch).

Trio eto felly a chwilio, fel dwi’n arfer gwneud erbyn hyn yn Saesneg am “Arriva Wales”. Canlyniad?

Arriva Wales

Chydig yn well, ar ôl y 3 canlyniad uchaf mae canlyniadau diweddar iawn am newyddion gan wefannau BBC News, WalesOnline a rhywbeth arall o’r enw 4ni.

Clic felly ar stori BBC News gan feddwl ffeindio’r erthygl Gymraeg. Oeddwn i’n gallu ffeindio’r ddolen i fynd at dudalennau BBC Cymru? Ddim am hydoedd. Sganiodd fy llygaid bach ar draws ac i lawr y dudalen, ac yn ôl i fyny eto. Roeddwn i’n chwilio am “Cymraeg” yn y gornel top dde, gan mod i’n reddfol erbyn hyn yn meddwl taw fan honno mae’r switsh iaith.

BBC Wales Arriva

Ond does dim switsh iaith. A Newyddion ydi’r enw ar y ddolen. Yn y diwedd mi ffeindiais y ddolen a chlicio drwodd i fama:

Hafan NewyddionA wedyn clicio i fama:

Erthygl Newyddion Arriva

A chael at lle o’n i isio mynd yn y lle cynta, 4 clic yn ôl. Yn y cyfamser mae pob person call sydd wedi gwneud yr un peth wedi setlo ar gael yr wybodaeth o’r tudalennau Saesneg.

A doedd Golwg360 ddim hyd yn oed ar y radar Google yn ystod hyn i gyd.

Afraid deud bod hyn yn broblem enfawr i newyddion Cymraeg ac yn dangos pa mor bwysig ydi integreiddio newyddion Cymraeg mewn i chwiliadau Google. Dwi’n deall yn iawn bod BBC Newyddion a Golwg360 bownd o fod yn torri’u boliau eisiau cael Google [Gol: Google News UK, ‘lly] i’w derbyn ond dyma’r broblem eto fyth – mae’r penderfyniadau yn gwbl allan o’n dwylo ac mae pob un achos fel hyn ar draws y we yn gwneud yr iaith yn fwy a mwy anweledig.

‘Shocked acquiesence’ mae’r erthygl yma’n galw’r ffenomenon yma o ddechrau’r unfed ganrif ar hugain sydd yn disgrifio’r teimlad o gael eich syfrdanu gan rywbeth sydd mor fawr ac allan o’ch rheolaeth fel PRISM neu newid hinsawdd na allwch chi ddelio gyda fo mewn unrhyw ffordd ond ei anwybyddu. Mae’n siwr fod na lot o eiriau amdano, rhyw ochenaid fawr a “o wel”. Mae na deimlad fel’na braidd am ddyfodol y Gymraeg arlein yn wyneb Google ac ati. Mae Luistxo Fernandez yn ei alw’n ‘Twitter tsunami’ mewn cyd-destun arall. Moch ar y winllan efallai fasai’r term Saundersaidd Cymraeg addas mae’n debyg.

Ond mae’r winllan wedi cael ei thirfeddiannu ers tro a rhaid gofyn i Google am ganiatad i brynu ein grawnwin ein hunain yn ôl erbyn hyn, a hynny ar premium. Does dim rheolaeth ganddon ni dros sut mae cael mynediad a sylw at y Gymraeg ar y we. Os taw cael sylw i gynnwys yw problem fawr ein oes, yna mae cael sylw at gynnwys Cymraeg yn broblem hyd yn oed yn fwy. Gallai llywodraeth Thatcher ildio S4C i ni ar un o bedair sianel deledu. Roedd honno’n sicrhau bod sylw priodol i gynnwys Cymraeg. Ond ni all yr un llywodraeth roi ‘S4C’ i ni ar gyfer y we. Neu allan nhw?

Ai cael teli Cymraeg ar sgrin gyntaf YouView ac iplayer sy’n gyfatebol rwan? Falle. Ond mae hynny ond yn ateb un rhan o’r broblem cynnwys. Efallai taw cael Google, Twitter, Facebook, YouTube i roi statws i gynnwys Cymraeg yn eu gwasanaethau fyddai ‘ildio S4C’ ein hoes. Hynny yw, nid dim ond caniatau i ni gyfeithu ein rhyngwynebau ar eu rhan (o! Diolch yn fawr Twitter, dwi’n gwybod eich bod chi’n sgint!!), ond sicrhau bod ein cynnwys yn cael tegwch yn y gêm hyn o rymoedd gwladwriaethol a chwmniau masnachol traws-wladwriaethol sy’n cael ei alw’n ‘economi sylw’. O barhau’r trosiad S4C, a fyddai ymgyrchwyr S4C wedi bodloni ar gael y cyflwynwyr continuity ar BBC Cymru, ITVWales a Channel 4 Wales yn darllen mewn dwy iaith rhwng rhaglenni Saesneg? No we. Y cynnwys oedd yn bwysig. Lleoliad y cynnwys hwnnw yn yr amserlen oedd yn bwysig. Y cynnwys sydd yn bwysig rwan hefyd. Ac mae lleoliad y cynnwys hwnnw’n bwysicach nag erioed.

Ond dyma rai cwestiynau sydd gen i sydd, dwi’n meddwl angen eu hateb yn fwy ar frys, efallai, na sut mae ariannu parhad teledu ar S4C:

  • Sut mae cael cynnwys Cymraeg i ymddangos ochr yn ochr â Saesneg fel yr oedd gyda S4C yn y byd 4 sianel?
  • Sut mae gwneud y we Saesneg yn fwy porous/permeable o ran y Gymraeg yn lle’r ffordd arall rownd?
  • Faint o werth roddech chi ar gyflawni hynny? £1miliwn? £10miliwn? £70miliwn?
  • Pwy ddyla dalu? Google et al eu hunain, neu dreth arbennig, y Llywodraeth (pa un?) neu arian S4C?
  • Faint o werth mae strategaeth iaith y Llywodraeth yn rhoi i ‘sylw’ ar y we?
  • Faint o werth ydyn ni gyd fel pobol brwdfrydig tech Cymraeg yn rhoi ar hynny?

Dwi ddim yn arbenigwr ar search o bell ffordd, ond ma’n rhaid bod na atebion – neu ydan ni jest am ista mewn shocked acquiescence? Ar hyn o bryd – dyna da ni’n ei wneud. Yn araf i dderbyn a deall goblygiadau’r dechnoleg i’n iaith a’n ddiymadferth wrth geisio meddwl am beth i wneud pan ydyn ni’n dechrau sylweddoli’r goblygiadau hynny.

So plis, tynnwch fi o fy shocked acquiescence, ydi hi mor ddu â hynny?

Help us get minority languages on the agenda at SXSW Interactive 2013!

I, skincare along with Kevin Scannell (founder of Indigenous Tweets) and Maite Goni (Basque expert on education, sick languages and web 2.0), have proposed a panel for South by Southwest Interactive 2013, one of the most exciting and most important stages for discussions about the web and digital media. The title of the panel is “Social Media: A New Hope for Minority Languages?”.
It would be a great thing indeed if we could give a voice to some of the smaller languages and the issues their speakers face online at this event. But in order to do that, we need to garner votes, and stimulate discussion to show them that our panel is worth picking.
You can help us do that by registering on the SXSW Panel Picker website and then give our panel a thumbs up vote. This is the URL you need to get clicking: http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581
You’re welcome to put a comment on the page too, discuss/criticise the choice of questions/topic. It’s all good stuff. Or, if you don’t want to register then please share this email, or give us a mention on social networks so that we can increase the visibility of our campaign. Voting closes on August 31st. Every vote counts!
We hope you agree that it’s a panel worth voting for, and we’d welcome any comments. Thanks for your time! Much appreciated.
Here’s the pitch…

There are approximately 6,000 languages spoken in the world; of these UNESCO believes that over half will disappear by the end of this century. Two thirds of the world’s languages are spoken by less than 20,000 people. Minority Languages are spoken all over the world, and the internet is becoming increasingly multilingual.

But do speakers of such minority languages actually use them on social media? What are the ways in which social media can benefit these languages? Can memes indicate language health? How do minority languages compete when scale and global reach is so much of a factor in social media’s appeal? And why use a minority language online when it’s just easier to communicate in English, Spanish or Mandarin?

This panel will try to unpick the relationship between social media and languages, from the perspective of developers, content producers and language technologists, and question whether online technologies are a boon or a disaster for minority languages.

Vote now! http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581

2013: blwyddyn trafod ieithoedd lleiafrifol arlein yng ngŵyl SXSW?

Rydw i, sale ar y cyd gyda Kevin Scannell (sefydlydd Indigenous Tweets) a Maite Goni (arbenigwraig addysg, healing ieithoedd a gwe 2.0 o Wlad y Basg), ophthalmologist wedi cynnig panel ar gyfer g?yl South by Southwest Interactive 2013. Teitl y panel yw “Social Media: A New Hope for Minority Languages?”.

 Mi fasen hi’n wych o beth pe gallen ni gael llais i ieithoedd bychain ar y we ar brif lwyfan rhyngwladol y diwydiant rhyngweithiol a chyfryngau digidol. Ond er mwyn gwneud hynny, rhaid i ni gael llu o bleidleisiau i’n panel ni, a chreu digon o s?n amdano iddyn nhw gymryd sylw ohono.
Gallwch chi helpu drwy gofrestru ar y wefan Panel Picker SXSW a rhoi bawd fyny wrth ein panel ni: http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581
Mae croeso i chi roi sylw ar y dudalen hefyd, neu bydd jest rhannu’r ddolen drwy ebost neu rwydweithiau cymdeithasol yn help mawr. Mae ganddon ni tan 31 Awst i hel pleidleisiau. Bydd pob pleidlais yn cyfri!
Gobeithio eich bod chi’n meddwl ei fod yn syniad teilwng, a fasen ni’n croesawu unrhyw sylwadau. Diolch am eich amser!

There are approximately 6,000 languages spoken in the world; of these UNESCO believes that over half will disappear by the end of this century. Two thirds of the world’s languages are spoken by less than 20,000 people. Minority Languages are spoken all over the world, and the internet is becoming increasingly multilingual.

But do speakers of such minority languages actually use them on social media? What are the ways in which social media can benefit these languages? Can memes indicate language health? How do minority languages compete when scale and global reach is so much of a factor in social media’s appeal? And why use a minority language online when it’s just easier to communicate in English, Spanish or Mandarin?

This panel will try to unpick the relationship between social media and languages, from the perspective of developers, content producers and language technologists, and question whether online technologies are a boon or a disaster for minority languages.

http://panelpicker.sxsw.com/vote/3581

FIDEO / VIDEO: Cynhadledd NPLD / S4C Conference 2011

Dyma dri o’r cyflwyniadau a roddwyd yn y gynhadledd uchod ddydd Gwener diwethaf. // Here are three of the presentations given at the above conference.

All videos can be seen together on the Vimeo Channel: nplds4c2011

Vicent Partal – @vpartalVilaweb.cat

Marc Webber – @marcwebber

Leire Gandul – EITB.com